ให้คำปรึกษาและบริการทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์อย่างเป็นกันเองแก่ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เพื่อช่วย ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการกิจการ และเพิ่มผลตอบแทนแก่องค์กร โดยใช้ขบวนการทางธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน