โปรแกรมจัดเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายอาคารชุด
(myCondo 2)

Download “Demo myCondo2”

demo_mycondo2.rar – Downloaded 984 times –

เป็นโปรแกรมสำหรับอาคารชุด(คอนโดมิเนียม) เพื่อให้ผู้จัดการหรือผู้แล สามารถบริหารการจัดทำบัญชีรายรับ,รายจ่ายได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับอาคารที่ห้องชุดพักโดยเจ้าของเอง

 • สามารถจัดเก็บข้อมูลประจำตัวของเจ้าของห้องได้
 • สามารถติดต่อกับกล้องดิจิตัลเพื่อบันทึกรูปของเจ้าของห้องเก็บไว้ในระบบได้
 • สามารถเพิ่มจำนวนห้องได้ไม่จำกัด
 • สามารถบันทึกค่าน้ำ, ค่าไฟ และรายการอื่นที่มีการเรียกเก็บจากผู้พักอาศัยได้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าล้างรถ
 • สามารถเลือกประเภทการคำนวณค่าน้ำประปาได้ 2 แบบ คือแบบคงที่ และแปรผันตามปริมาณการใช้
 • สามารถบันทึก Unit In/Out และกำหนดราคาต่อหน่วยของค่าไฟฟ้าได้(มีใน V2 เท่านั้น)
 • สามารถบันทึกรายจ่ายประจำเดือนของอาคารชุดได้ เช่น ค่ายามฯ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ
 • สามารถบันทึกรายรับประจำเดือนอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ค่าน้ำ ค่าไฟของอาคารชุดได้ เช่น ค่าเช่าห้อง
 • สามารถพิมพ์ใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของแต่ละห้อง และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
 • สามารถใส่ค่าปรับหรือส่วนลดในหน้าจอชำระเงินได้
 • สามารถบันทึกชำระค่าบำรุงล่วงหน้าได้
 • สามารถเรียกดูรายงานประวัติการชำระเงินได้
 • สามารถจัดทำรายงานยอดค้างชำระ เป็นรายเดือน/ปี ได้
 • สามารถจัดทำรายงานบัญชี รายรับ-จ่าย เป็นรายเดือน/ปี ได้