โปรแกรม ระบบจัดเก็บ ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน
(myVillageWT)

Download “Demo myVillageWT”

demo_myVillage2.rar – Downloaded 850 times –

เป็นโปรแกรม สำหรับคำนวณค่าน้ำประปา และออกใบเรียกเก็บค่าน้ำประปา สำหรับหน่วยงานประปาขนาดเล็ก เช่น ประปาหมู่บ้าน ประปาตำบล เป็นต้น

 • สามารถจัดเก็บข้อมูลชื่อที่อยู่ของเจ้าของบ้านได้
 • สามารถแสดงสถานะได้ 3 แบบ คือ ปกติ ,โดนตัดมิเตอร์ และยกเลิก
 • สามารถเพิ่มจำนวนบ้านได้ไม่จำกัด แยกตามกลุ่มบ้านเลขที่
 • สามารถบันทึกหน่วยน้ำและคำนวณค่าน้ำได้
 • สามารถเลือกประเภทการคำนวณค่าน้ำประปาได้ 3 แบบ คือแบบคงที่ , แปรผันตามปริมาณการใช้และ คงที่ตามประเภท
 • สามารถบันทึกรายจ่ายประจำเดือนของหมู่บ้านได้
 • สามารถบันทึกรายรับประจำเดือนอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ค่าน้ำของหมู่บ้านได้
 • สามารถพิมพ์ใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของแต่ละห้อง และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
 • สามารถใส่ค่าปรับหรือส่วนลดในหน้าจอชำระเงินได้
 • สามารถเรียกดูรายงานประวัติการชำระเงินได้
 • สามารถจัดทำรายงานยอดค้างชำระ เป็นรายเดือน/ปี ได้
 • สามารถจัดทำรายงานบัญชี รายรับ-จ่าย เป็นรายเดือน/ปี ได้